Izrada završnog rada – važne procedure

Prilikom izrade završnog rada na studijama prvog stepena svi studetni su u obavezi da se pridržavaju pravila propisanih ovim dokumentima.

Dodatno obaveštenje o završnom radu:

Dodatno obaveštenje o završnom radu:

Završni rad se predaje u 4 štampana primerka i jednom CD-u:

  • 1 ukoričeni primerak rada se dostavlja biblioteci fakulteta
  • 3 primerka, spiralno ukoričena se dostavljaju mentoru i članovima komisije
  • i jedan CD na kome je snimljen rad i trajnim flomasterom napisano ime i prezime studenta, broj indeksa i naziv rada se dostavlja studentskoj službi koja taj CD odlaže u dosije studenta.

U studentsku služu se dostavlja samo CD a štampane primerke student dostavlja svom mentoru. Mentor uzima jedan štampani primerak spiralno ukoričen i upućuje studenta da ukoričen primerak dostavi biblioteci fakulteta a ostale primerke (spiralno ukoričene) članovima komisije.

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE
SPISAK TEMA