Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemniispit na Fakultetu za poslovne studije-osnovne poslovne strukovne studije sprovodi u obliku pisanog rada.

Njegov prvi deo predstavlja Test sklonosti ka ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Test sklonosti ka ekonomiji sadrži 10 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan.

Za taj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna ekonomska znanja, već kao što njegov naziv govori, samo proverava skolnosti ka bavljenju ekonomijom.

Test možete probati OVDE.

Test motivacije predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto baš biraju ekonomiju, a neku drugu struku.

Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Megatrend univerziteta priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji. 

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na testu sklonosti je 60.

I Polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti (prijemnog ispita)

Predupisno testiranje i predaja dokumenata za upis u drugom upisnom roku u akademsku 2018/19. obavljaće se u periodu od 24. jula do 18. avgusta u univerzitetskom zdanju na Bulevaru maršala Tolbuhina br. 8 na Novom Beogradu. Sve neophodne informacije o uslovima upisa i predaji dokumenata možete dobiti svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova u Info centru na istoj adresi, kabinet br. 3, ili na telefon 011/220 30 39 i 011/220 30 30.

Redovna prijava kandidata i testiranje za upis u školsku 2018/19. godinu u drugom upisnom roku obavljaće se od 21. avgusta do 30. septembra 2018. svakim radnim danom od 9-17 časova, subotom i nedeljom od 10-14 časova u Info centru u zdanju u Ul. Bulevar maršala Tolbuhina 8 na Novom Beogradu.

Prvi deo testa predstavlja Test sklonosti ka ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

 • Test sklonosti ka ekonomiji sadrži 10 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan.
 • Za taj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna posebna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori – samo proverava sklonosti ka bavljenju ekonomijom.
 • Test možete probati OVDE.
 • Motivaciono pismo predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto biraju ekonomiju, a neku drugu struku.

Ukoliko ste uspešno odgovorili na pitanja u toku predupisa, rezultat će biti prihvaćen i o tome će Vam biti izdata potvrda;

Fakulteta za poslovne studije priznaje položen prijemni ispit na srodnim fakultetima drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

II Predaja dokumenata za upis traje od 7. do 15. septembra 2018. godine.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • Potvrdu o položenom ispitu sklonosti i sposobnosti (prijemnom ispitu);
 • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
 • diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih.

III Privremena rang-lista objavljuje se 18. septembra 2018. godine.

IV Konačna rang-lista objavljuje se 20. septembra 2018. godine.

V Upis traje od 20. do 30.  septembra 2018. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

 • Upisna prijava (dobija se prilikom predaje dokumenata za upis)
 • 2 fotografije za indeks,
 • Indeks (kupuje se na Fakultetu),
 • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Univerzitet,
 • dokaz o uplati školarine,

Visina školarine za I godinu studija iznosi 500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u tri rate.

Za ostale godine ( II, III i IV) školarina je 1500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u 10 mesečnih rata.

MESTO PRIJAVLJIVANJA KANDIDATA I KONTAKT ADRESE:

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem na Fakultetu za poslovne studije – osnovne strukovne studije pozovite info centar telefonom na broj
 • 011 22 03 029,
 • 011 22 03 030,
 • 011 20 03 024.

Adrese:

Bulevar maršala Tolbuhina 8. Informacije za sve fakultete mogu se dobiti i putem e-mail adrese: info@naisbitt.edu.rs