Tatjana Cvetkovski FPSTatjana Cvetkovski rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je i magistrirala na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a doktorirala na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu.

Od 1998. do 2000. godine radila je na Fakultetu organizacionih nauka kao stručni saradnik obdaren za naučnoistraživački rad. Od 2000. godine radi na Megatrend univerzitetu, a od 2011. u zvanju redovnog profesora na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Učestvovala je na više projekata među kojima su:

  • Upravljanje transformacijom preduzeća,
  • Strategijske opcije umrežavanja privrede Srbije u svetske privredne tokove – uticaj elektronskog poslovanja na restrukturiranje domaćeg tržišta,
  • Izrada petogodišnjeg Strateškog poslovnog i godišnjeg poslovnog plana Republičkog geodetskog zavoda,
  • Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove itd.

Više godina bila je član organizacionog odbora Simpozijuma iz project managementa, koji se održavaju svake godine u organizaciji Udruženja za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore (YUPMA). Član je Društva ekonomista Beograda od 1999. godine. Od 2010. godine član je redakcije Međunarodnog časopisa za primenjenu ekonomiju „Megatrend revija“.

Autor je više udžbenika i monografija, među kojima su: Organizaciono ponašanje (Jovanović Božinov M., Živković M., Cvetkovski T., 2003), Menadžment ljudskih resursa (Jovanović Božinov M., Kulić Ž., Cvetkovski T., 2004), Benčmarking (Cvetkovski T., 2005), Poslovna komunikacija – u savremenim uslovima poslovanja (Cvetkovski T., Cvetkovska Ocokoljić V., 2007), Komunikacija: čovek i kultura (Cvetkovska Ocokoljić V., Cvetkovski T., 2009), kao i više od 100 radova objavljenih na skupovima i u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i u tematskim zbornicima.

Od 2006. do 2013. godine bila je prodekan za nastavu na dodiplomskim studijama na Fakultetu za poslovne studije. Član je Komisije za kontrolu kvaliteta Megatrend univerziteta, Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih diploma, kao i predsednik disciplinske komisije Fakulteta za poslovne studije. Recenzent je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i dekan Fakulteta za poslovne studije u Beogradu od marta 2016. godine.

Kao gostujući profesor boravila je 2009. i 2010. godine na Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, Steyr, gde je održala predavanja na temu: „Human Resources Menagement in Serbia“ (2009) i „Intercultural Communication Problems – Business Communication in Serbia“ (2010).

Na Fakultetu za poslovne studije, na različitim nivoima studija, bavi se organizacionim ponašanjem, poslovnom komunikacijom i upravljanjem ljudskim resursima.