Na osnovnim strukovnim studijama planiraju se stručne i vannastavne aktivnosti. One su deo plana naučno-obrazovnih, stručnih i vannastavnih aktivnosti Megatrend univerziteta. Odnose se na predavanja poznatih profesora, stručnjaka, ambasadora i drugih gostiju iz zemlјe i inostranstva, vannastavne aktivnosti u oblasti partnerstava sa stranim univerzitetima, tribine na aktuelne teme, druženja sa obrazovnim efektom, promocije, prezentacije, sajmove, izložbe, konferencije, dane kulture pojedinih naroda, susrete povodom učešća naših studenata u međunarodnoj saradnji, i tako dalјe.

Stručne, vannastavne aktivnosti planiraju, prate, realizuju i kontrolišu zaposleni u Sektoru za međunarodnu saradnju i Sektoru za odnose s javnošću Megatrend univerziteta, u saradnji sa nadležnim prorektorima i drugim organima Univerziteta

Ishodi i stručnost koje dobijaju studenti kada završe studije i mogućnosti zapošlјavanja i dalјeg školovanja redovno i sistematski se proveravaju kroz ostvarivanje kontakata sa diplomiranim studentima.Povratne informacije o kvalitetu studijskog programa pribavlјaju se od zaposlenih, studenata i predstavnika iz privrede i društva, kao i institucija u kojima su naši diplomirani studenti zaposleni. Svaki diplomirani student obavezan je da popuni upitnik po diplomiranju u kome izražava sopstvene stavove o obrazovanju i poglede u vezi sa budućom karijerom i obrazovanjem . Na osnovu navedenih kriterijuma ocene kvaliteta, studijski program je zadovolјavao kriterijume kvaliteta programa višeg obrazovanja.

Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz interaktivnost nastave, uklјučivanjem primera u nastavu, profesionalni rad nastavnika i saradnika, donošenje i poštovanje planova rada po predmetima, kao i praćenje kvaliteta nastave i preduzimanje potrebnih mera u slučaju kada se utvrdi da kvalitet nastave nije na odgovarajućem nivou. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđen je standardima kvaliteta nastave koji su deo Sistema kvaliteta Megatrend univerziteta (sajt Univerziteta).

Kvalitet nastave obezbeđuje se profesionalnim radom i odnosom nastavnog osoblјa, doslednim izvršavanjem plana i rasporeda nastave, interaktivnom nastavom i preduzimanjem potrebnih mera kada se utvrdi da kvalitet nastave nije na odgovarajućemnivou.

Posebno se cene napori nastavnika da održe planirani fond u pogledu kvantiteta i kvaliteta, da se pridržavaju vrste i obima planirane literature, termina konsultacija i da sprovedu odgovarajući način rada u nastavi, način saradnje sa studentima, način komunikacije, provere znanja kroz kolokvijume, testove, seminare i druge oblike.