IMG_2612Dragana Trifunović je rođena 1984. godine u Čačku, gde je i završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu za poslovne studije, na smeru Međunarodno poslovanje, Megatrend univerziteta u Beogradu. Master rad je odbranila 2009. godine na temu „Savremene tendencije finansiranja istraživačko razvojnog rada“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj interakcije visokoobrazovnih institucija i preduzeća na dinamiku privrednog razvoja putem kreiranja i transfera inovacija“ uspešno je odbranila 2013. godine.

Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi. U zvanje asistenta je izabrana 2010. godine, pa u zvanje docenta u januaru 2014. godine iz oblasti Menadžmenta. Na osnovnim studijama drži predavanja na predmetima Osnovi tehnološkog menadzmenta, Preduzetništvo i Upravljanje istraživanjem i razvojem. Od novembra 2014. godine je prodekan za prvi stepen studija na Fakultetu za poslovne studije. Član je Komisije centra za kontrolu kvaliteta i Komisije za kontrolu kvaliteta za poslediplomske studije.

Učesnik je velikog broja međunarodnih i nacionalnih naučnih konferencija i autor je radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Učesnik je TEMPUS projekta i bila je istraživač na projektu Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove, finansiranog od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Tokom 2011. i 2012. godine bila je rukovodilac kursa Upravljanje projektima po PMI metodologiji na Megatrend univerzitetu.